سفارش تبلیغ
صبا
نقل می کنند که امام صادق علیه السلام این دو بیت را بارها برای مَثَل زدن می خواند [کنز الفوائد]
عطاری عطار
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • یا رضای فاطمه دست من و دامان تو

  جان زهرا مادرت دست شفا ارزان تو

  رو سیاهان سینه سوزند در غم هجران تو

  بی طبیبان جمع گشته بر در و ایوان تو

  زمزمه عطار در توسل به امام رضا علیه السلام در روز وفات حضرت معصومهسلام الله علیها

   به نام خدا

  زمزمه های عطار


  کـاش آن سـرو جـهان، باگـل وریحان برسد           کــوثـرعــدل نـهان، باغ و گـلستان برسد
  اندرین شـام سـیه،شمـس  وگل دلـبر و یـار            درزمسـتان جـهان، فـصل بــهـاران  برسد
  جمـعه از رکـن و حـرم، کـعبه ی دلـها آید             زمــزم تـشنه دلان ، ســاقی عطشان برسد
  عـطر یـاس وگـل نـرگـس ، همه عالم پیچد              بوی عشـق وطرب و روضـه ی رضـوان برسد
  کــذ ب  و تـزویر و ریا ، خـاک سیه بـنشاند               عـیـد و نــوروز شود،عـطربـهاران برسد
  شـب یـلـدای ستـم پــاره کند، دریک آن                 بـی پـناهـان جـهان ، یـار اسـیران برسد
  کی شـمیم فـرجــش ، مرده دلان مست کند               جــان عالم  به فـدایش، مه جـانـان برسد
   کـی  سـرور دل یاسـین ، گل حـیدر زحرم؟              طـالـب خون حسـین، کوثر عطـشان  برسد
  جــور و نـیرنگ ودورنـگی، همه جارا پرکرد              کـی گـل سـعی وصـفا،قـائم دوران برسد
                              ای خـــدا یک نـظری! مضـطر درگاه توایم              کـی مسیـحا نفـس ،آن سرو طـبیبان برسد                         
  "سروجهان"سروده9/12/89
  یــارب نــظری!  شــفای دلــها برسـان              آن کــوثـرعــدل و ســرو گـلها برسان    

  کـن زیـر وزبـر، ظـلم و ریــا،درعـالـم               و ان تـازه بـــهار و عــشق والـا بـرسان   
  مــکـر و ستــم  و زور،  شـده عـالم گـیر              آن  بـــا زوی حــیــد ر، گل مولا برسان
  "شفای دلها"زمزمه 8/12/89

  یــــارب نــظری! سـوی رضــاآمده ام              با مـرغ خــیال، کـــرب وبــلا آمده ام   

  بــا بـــارگــنه، مضـــطر درگاه تـوام             بـربـــال دلـــم ،سعـی  وصـفا آمدهام  

  چـون تشـــنه لبم ، آمده ام سـوی فــرات           بیــن الحـرمـیــن، بـهرشـــفاآمده ام  

  درعلــقـمه، دیــــوانـه شد ه مرغ دلـم            6 گـــوشــه ی دل ، ســوی مـناآمده ام  

  تـحت قـــبه ی عشـق تو، خـونـین جـگرم             یــارب نــظری ! مـن به کــجاآمده ام!   

  دیــوانه شدم ، ز  اشــک دل دریــاشــد             درکـــرب وبــــلا، بـهر دعــاآمده ام    

  ذکـــر فــــرج کــــوثــردلهاجاری            در روضــــه ی دل ، واعـطــشا آمده ام     

  عـــــطرفــــرج ،آن گـل نرگس پیچید           درصـــحن وحـــرم ، بـهرلـقا آمده ام
  " سوی رضا" زمزمه 2/12/89

  ســرشک لـالـه گـون ســـروحــیـدر             زده آتــش به جـــان   عـرش دلــــبر
  دلــش خــون ازیــزیـدی های سفـیان              زکــــــذب  وجــور، با نام پــیمــبر      

  کـجاست دلـــدارمـظـلومـان عــالـم              عـــدالــت گشته مــنکـوب ســـتمگر

  شـــمـیم انــتظـــــارش کشـته مارا            خـــــدایـا ! کـو،گـل یــاسین وکـوثر
  " شرشک لاله گون" زمزمه8/12/89  

  عــرش عالم مست مـی ،ازکوثـر طـاهاشده      باطـلوع عـــسکری، شـور و شعـف بر پاشده
  ازمــدینه، مـکـه، تا کــرب وبــــــلا        عــطرعــــشق ودلــــبری، پـیداشده
  "عطرعشق " زمزمه21/12/89بمناسبت ولادت امام عسکری (ع)

  بـوی نــوروز وبـهارآمد، ولی دلــبر نیامد         عـطرعـشق وشور و مستی ،آن گل کوثر نیامد  
  کشته عالم را ســونامی فساد و زور  و تـزویر           این جهان پرشد زجور، اما گل حــیدر   نیامد
  "گل حیدر"زمزمه21/12/89

  ای زمــزم  خـلق جـهان ! مــولا کجائی؟         آیا مــدیـنـه، مـــکه ای،  یا کـربـلائی؟
  جانـها به لـب آمد،عـطـش آتشـفشان شد          ای کــــوثر عــدل خـدا! پس کی میائی؟
  "زمزم جهان"زمزمه21/12/89

  جـانا !دعـاکن مـهــدی زهــــرا، بیاید        آن کــوثـرعـــدل و صــفا، مــولا بیاید
  جــا نــهابه لـب آمد، ولی جــانـم نیامد        کـی! ســـاقی لــب تـشنگان   سقـا بیاید
  کـو! آن گـل یـاسـین دلـبر، عـدل حـیدر         کـی طــالب خـون حســین ،   آقـا بیاید
  کـو! دشـمن تـزویر و کـذب و کین و عدوان          کـی !آن ســرورسیــنه ی ،  طــاها بیاید
  کـو! آن پـــناه بـی پــناهان واســیران         کـی! آن دوای غـــربــت وغــمها بیاید
  کـو!خصـم هـتک  و جـور و بـهتان  وشرارت        کـی!آن شــفـای ســیـنه و دلـهـا بیاید  

  کـو! وارث آدم، خلــیل، ونــوح وعـیسی          کـی! وارث هابیلیان،آن قـائــم د نـیا بیاید
  یــارب! به چـارده نـور کـوثر، یک نظرکن          تا کشـتی ثـارخــدا، آن منجی والـا   بیاید
  بـس کـن دگـرعـطار،  کوتـه کـن سخن را         بامضــطران هم ناله شو، تاشـمع محفلها بیاید
  "کوثرعدل"زمزمه19/12/89
  چرا زان گوشه ی چشمان نازت ،لاله می بارد؟!         بقـیع وکربــلا بـین الـحرم ، آلـاله میبارد   

  گل نرگس! به جان حسنین  و مـادرت زهـرا                بیا دیگر! زهجرکوثرعشق وفرج  ، همناله میبارد

                "کوثرعشق".زمزمه19/12/89                            

                                                           ای کــوثـرپـهـلو شـکـسته، کو حسـینت  کـو ســاقـی کـرب وبــلا،نـور دو عینت                                                                                     
                                                                          " کوثرپهلوشکسته" زمزمه19/12/89


  روز فراق گل اکبر رسید                                      وقت غم و ماتم کوثر رسید

  سوره ی یاسین خدا شد شهید!                      خار به چشم و دل حیدر رسید

  آتش کین شعله به عالم کشید                        بیت و حرم شعله ی آذر رسید

  میخ در و سیلی نامحرمی...                                 فاطمه را وصل پیمبر رسید

  تیر به تابوت حسن پر گرفت                               اجر و سپاس گل دلبر رسید!

  تیر سه شعبه جای گل بوسه شد!                          سبط پیمبر گل پرپر رسید

  زمزمه 28صفر روز شهادت حضرت رسول خاتم صلی الله علیه وآله و نوه بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام


  عـشـق یعنی:  کـشتی ثـا ر خــدا                 نـاخـدایـش  آفــتاب کــبریــا

  عـشـق یعنی: غـنچـه های نـسترن                اصـغـرش، اکـــبرنموده انـجمـن

  عـشـق یعنی: عــارف پـا  درحـنا                 یــاس گـلـگون   ، یـادگارمـجـتبا

  عـشـق یعنی: سـروهای سـرجـدا                لـالـه هــای پـرپـر،کـرب و بــلا

  عـشـق یعنی :آسـمان بالای نــی                مـاه وخـورشیـد فـلـک باجام مـی

  عـشـق یعنی: نفی هر  تـزویر و زور                میدهد سـر، تا  رسـد  جـام  طـهـور

  عـشـق یعنی :آشیـانـها سـوختـه                  بـال و پــردرخـیـمه ها، افـروخته

  عـشـق یعنی: یـاس های لالـه گون               درمـیان دشـت ودریـائی زخـــون

  عـشـق یعنی: تـربـت شوروشـفـا                  درمـنـای کـــــربـلا و  نـینـوا

  عـشـق یعنی: غربـت شـمس وقـمر               پـاره پـاره کـــعـبه ودروگـهــر

  عـشـق یعنی: سـاقـی وسـقای نور                ازفــرازنـیـزه می بــارد ســرور

  عـشـق یعنی: صــوت قـرآن خدا                  نــا زل آیــد درتـنور و نـیـزه ها

  عـشـق یعنی: کــربلای فـاطـمه                  هـر طـرف دستی جـدا، در عـلـقمه

  عـشـق یعنی:  دست و انگشتـر جدا                  راس نـیزه، مـاه و خورشـید خــدا

  عـشـق یعنی: دراسـارت اســتوار                 کـوه صبـر، ازصبــرآنان شـرمسار!

  عـشـق یعنی: عـطـر عطـار خـدا                 مـی رسـد از تـربـت کـرب و بـلا

  زمزمه در17 محرم 5شنبه 2/10/89


  ســلام برسـاقی وسـجاده ی عشـق            شـب قــدر وقــیام وبـاده ی عـشق

  ســلام برجـام وصـل ومی پرسـتی            شـب جـمعه ، نـگیـن عشـق ومستـی

  زمزمه عطاردرمحراب مسجد کوفه، محل شهادت امام علی (ع) شب جمعه ساعت 21و14دقیقه 25/6/89


  دل مـریـض سـت،  دوایـش  برسان              مـرهـم عشــق و شـــفایش برسان

  تـشنــه ی کـوثـردلـها شده است                تــربـت کــرب وبــلایش بـرسان

  زمزمه درهنگام ورود به حرم امام رضا(ع)5شنبه27/8/89ساعت7و24دقیقه ی صبح


  وصـل یـار،ازهرعسل شیـرین ترست               عــطر یـاس،  ازلالـه های پرپرسـت

  عـاشــق پـادرحـنا، گـلگون شده               بـوی مـشـک،   ازکربـلای کـوثرست

  زمزمه در15محرم30/9/89


  روسیاهان، بردرکوی تو غوغامیکنند!                  باسرشک قلب سوزان، شعله برپا میکنند!

  مضطران درگهت با ذکر یارب الحسین                " یاکریم العفو" گویان سینه دریامیکنند

  چون رسد عطرگـل وبوی گلاب جـمعه ای                     تشنه کامـان، کــوثر دل راتمنا میکنند

  ای پناهِ بی پناهان!   کوگلِ  یاسینِ نور                  خلق عالم  در وصالش، گل مهیا میکنند                     

  سلام بر کوثر و سجاد جانان

  شکوه معرفت دریای عرفان

  سلان بر شاهدِ شور و شهادت

  اسیرظلم و جور آل سفیان

  زمزمه در روز شهادت حضرت سجاد علیه السلام 1389/10/10


  تـا به کی درانتـظارت، والـه و  حیـران بمانیم؟!            رازِ ســینه با که گویم ، مـات و سرگردان  بمانیم

  سینـه مـالامال دردست، کـوثـرِعشـق و عدالت!            تـا به کی با قـلبِ سوزان، این چنین نالان بمانیم

  زمزمه عطار درفراق کـوثـــرعــدالت5شنبه11/9/89روزنزول هل اتی(ولایـت عشق)

  خـــــــدایا مضــطرم! دردم دواکــن               به جــــان حَسَنِــیـن، مـا را صدا کن

  بــه حـق حــیدر و یــاسیـن وکــوثــر              قـیــــــام قـائـمـــت را بَرملا کن

  زمزمه عطار درحرم مولا علی (ع)بامدادجمعه26/6/89

  عشــق آمـــد، سـفــره ی دل بــاز کـرد             با دلِ خــونــیـن سـخـن آغــاز کرد

  گـفـت :" ای ثـــارخـــــدا ! شـرمنده ام             آمدم شـــش گـوشـه، بس وامانده ام!"

  زمزمه ی عطار سروده شده در6گوشه ی قبرمقدس امام حسین(ع) کربلامعلی29/6/89

  مــرا پـــروانـه ی کـــرب و بَـــلا کـن             بــه شـــمع کــربـلایـت، مبتـلا کن

  اسیـــر و مـضـــــطـر و غــرق گـنا هم             بـه چــــارده نـــور کوثر، یاد  ما کن

  در ایــن یـــلـدای عـالـم گـیـر تـزویـر             قیـــام قــائــــمت را بـــرملا کن

  کــجـاســت آن ســروِ بـاغ و رکن هسـتی            پنــــاه  بــی پـــنا هـانـت  عطا کن

  کـــجا سـت آن طــا لـبِ  خون حُـسیـنت              غــم از طـا ها و زهــرایـــت جدا کن

  زمزمه ی اول محرم "شـمــع کـربـلا"16/9/89

  کـــــاروان عشــــق، آمد   کربــــلا               کــعبه و رکـــن و مــقام کبــریا

  کـــوه رحـمت، دامـــن و دشـتِ خــدا               نـــازل آمـــد،در مـــنای نـیـنوا

  ســـروهای بــی سَـر کَــرب و  بــــلا               آرمـیــده ، درمیـــان لالــــه هـا

  یـــاس هــا ، غـــرق شقایــق گشته اند               آمــده شـمـس و قــمر، بـرنیــزه ها

  صــوت قــــرآن دلـــربا ئـی  میـکند                 از  لــب گلـــگـون  سبـط مصـطـفا

  درکــــنارعـــلـقـمه ســقای عــشق                آبـیــاری میــکنــد گلـبوتــه هـا

  عــرش خــونـین ، بـوی یـا سیـن میدهد                 عــطـر کــوثــر حیـدر و ثــارِ خدا

  چــهـره ی  مــاه خــدا گـلـگون شـده               بـــوی وصـــل یـــار،آمـد درفضا

  زمزمه درآستانه محرم درسوگ" کاروان عشق"14/9/89

  این همه عشق وصفا از می ومیخانه ی توست

  ازحریم حرم روضـه وکـاشـانه ی  توسـت

  روسیا هان چـه کنند،بَـر سَرکـوی که روند؟!

  داروی شور و شفا، تحفه ی جانانه ی توست

  زمزمه درحرم امام رضا(ع)27/8/89ساعت 6و52دقیقه ی بامدادروز11ذی الحجه

  ای خـدا! درخـانه ی دل مضـطران پیدا شدند             با سرشـک قلب سـوزان،قطره ها دریا شدند

  روســیاهان درفـراق کـوثـر عشـق وصـفا              درطـواف کعــبه ی دل، زائـرطـاهاشدند

  زمزمه درحـرم امام رضا(ع)24/8/89شــب عــرفه   دررویــای حـج اکـــــبر  اسـم ابـوالـفضــل میزند آتــش به جانـم           اسـم حسـیـن فـاطـمه سـوخت آشــیانم

  اولـیـن شــعرعـنـایتی وجـوشـشی با عنوان: "زمزمـه های عطار"    در20متری حرم حضرت  "ابـوالـفضل الـعباس" (ع)قبل ازطلوع آفتاب درصحن قبله، چندثانیه بعدازالتماس!!!     1/11/82  یـارب! چرا این کـاروان ،دل ازتن وجان میبرند

  سـرهای سـرو ارغوان، جانها به جـانان میبرند

  از کـوفـه تا شـام سـیه، گـلها به افغان مـیبرند

  ازکــربلا ســرها جـدا، برنـیزه آسان میبرند

  زمزمه 15/11/89درآستانه اربعین حسینی

  یـــارب این مرغ دلـم، پـرواز اکـبر میکند             درخیـال حـج اکــبـر، میل مشـعرمیکند

  از مِنـی تا کــربـــلا سودای اکــبر میکند             درطـواف کـعبـه ی دل سعی اطـهر میکند

  زمزمه عطارآذر87 روز" عیدقربان "دراولین سالگرد حج اکبر(تمتع)

  کـه دلـش رود به منزل، زکـنار کــعبه یارب             شـب ونیمه شب گذشته،همه نـوریــارباشد

  چـه وداع یــارسخت سـت ،نـظری نما نگارم         زسحرسرشک جاری ست، نـظری به حال زارم

  زمزمه ی آذر86درکنار خانه ی کعبه هنگام  طواف

  العــجل! نـوردل و دیده ی زهـرا بــرسـان                  یا رب !آن اَبـر هـما، وارث طاهـا   بـرسـان

  موسـم سعی و صـفا، ذکـر و دعــاآمده است                      کــوه رحـمـت، فـرج قائـم ما را  بـرسان

  روزِ وصــل و طــرب کــوثر و حیــدرآمد                    جـان یـاسیـن وحــسن،  کـوثردلها برسان

  دیــن و قــرآن و دعـا،گشـته اسیرتـزویر                      کعــبـه ی عشـق وصفـا آن گل طاها برسان

  غـم عـالم ز دل و دیــده ی عــــشاق ببر                        ازحــرم عـطرگل یـاس ، به دنیـا  برسان

  با حضـورش غم هــجران ز تن و جان بستـان                       جــان عــالم به فدایش، مـه مولا برسان

  مضـطــران را نظــری! بارگنه سنگین ست                         داروی معــرفـت و، مَـرهم دلـها  برسان

  والـــه ی روی طبیبم،  به حسینـت  سوگند                          تــربـت عشق و شـفا، بردل وجانها  برسان

  چشـم وگـوش ودل مـا،  گشته اسیر شیطان                            بــی طبیبـان جهان را، دل شیـدا  برسان

  طالـب خـون حسیـن، یاورِدلـدارکجاست ؟                           جـان به لـب آمده،آن منجی والا برسان

  تـشنه لــب گشته جهان سـاقی دلهای تو کو؟                       مـاه وخـورشید فلک، درشب یلـدا برسان

  سـرمـه کـش، تا گــل رویش نرود از نظرم                     کــوثرِعـدل و وفا ، سروِ چمـنها بــرسان

  بـوی سیـب از گـل نـرگـس ز حرم می آید                     جـمعه از رکـن و مـقام شمع سحرها برسان

  وصـف عــطرِگـل یــار،ازدل عطار مپرس                     مضــطران را نـظری، یـاورِ زهـرا برسان

  زمزمه عطاردرفراق یار24/8/89

  سـلام بر مـــشهد مـوسی الـرضـایـت                        شـب عــرفــان و عشـق با صفـایـت

  مِـــنی و مشـعـر و دشـت و دعــایـت                       بـــه یـــاد آن خلــیل کربــلایت

  زمزمه درحرم امام رضا(ع)شب عرفه ساعت 22و40دقیقه 4 آذر 88   درفراق حج اکبر

  آدرس وب سایت: www.attari.ir  تلفن 09163144710  حسنعلی عطارwww.attari.ir ::: شنبه 88/1/22::: ساعت 7:23 عصر
  نظرات دیگران: نظر


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 35

  بازدید دیروز: 53 کل بازدید :450706

  >>اوقات شرعی <<

  >> درباره خودم <<
  عطاری عطار
  حسنعلی عطارwww.attari.ir
  قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:العلم علمان:علم الادیان و علم الابدان. تنها دو چیز علم هستند:علم آگاهی به دین و علم آگاهی به بدن. هر دو هفته یکبار مطالب رو آرشیو می کنم.شما می تونید مطالب رو به صورت جداگانه در قسمت آرشیو ببینید.

  >>فهرست موضوعی یادداشت ها<<

  >>آرشیو شده ها<<


  Javascripts


  >>لوگوی وبلاگ من<<
  عطاری عطار

  >>لینک دوستان<<
  پردیس
  فصل انتظار
  لبـــــگزه
  جلوه محبوب
  گل دختر
  عاشق آسمونی
  کوهپایه
  مبادا روی لاله ها پا گذاریم
  شبکه اطلاع رسانی آموزه - AMOOZEH.NET
  یادداشتها و برداشتها
  پرورش شتر مرغ
  .: شهر عشق :.
  زنبور در ما نی در جهان
  ● بندیر ●
  جرعه ای از شراب عشق
  آدمک ها
  عاشقانه
  ماه ومهر
  خشکبار و آجیل نوروزی

  صل الله علی الباکین علی الحسین
  نوشته های یک ناظم
  سیاه پوش حسینیم ( نم نم بارون )
  آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
  دوزخیان زمین
  جمهوریت : طنز سیاسی و اخبار داغ سیاسی ، تصویری
  .:: گاواره ::.
  تعقل و تفکر
  بوی پیراهن یوسف
  شاهد
  کشکول
  عکس روز
  شهید سید محمد شریفی
  من هیچم
  طعم شیرین دو دقیقه
  اموزش . ترفند . مقاله . نرم افزار
  پله...پله...تا خدا!
  فلک را سقف بشکافیم
  دنیای امروز ما
  خلوت تنهایی
  غیر از خدا هیچ مخواه
  زیبایی سایه خداوند بر کهکشانهاست
  وبلاگ ایران اسلام
  ســـــاوالـــــــــــان
  چند کیلو امیدواری
  مادرانه
  باسیدعلی‏تافتح‏قدس‏ومکه
  خانواده
  با کریمان کارها دشوار نیست
  cherchill59
  آلوچه در ایالت واشنگتن
  سایت دانشجویان برق الکترونیک شوشتر
  سایت اطلاع رسانی رحمت سخنی
  پیامهای من
  دایره المعارف کوچک دینی
  گیاهان دارویی
  طب قدیم + طب قرآنی = درمان
  آهستان
  بزمانه
  بچه دانشجو !
  اجتماعی سیاسی : علی ع بخاطر عدالت کشته شد.
  شوشتر نما
  سایت پی سی دانلود
  وبلاگ در حال تعطیلی عنوان لازم نداره؟!؟
  «کشکول»
  Young Astronomers Club باشگاه منجمان جوان
  کوچه های قلبم
  صفحه ای فقط برای خودم
  فقط عاشقا بخونن
  هزار و یک شب
  کلرجی من
  عقیدتی ، سیاسی پایگاه بسیج حضرت صاحب الزمان علیه السلام
  گیاهان سحرآمیز
  محسن داداشی
  بی نشان
  جاودانگی
  دانش نامه ی آزاد
  واحد پاسخ به سوالات دینی
  پایگاه مهدویت حجة الاسلام سلیمیان
  عاشقی تنها از دیار گرما : اهواز - شوشتر
  می نویسم تا زنده بمانم

  >>لوگوی دوستان<<

  >>موسیقی وبلاگ<<

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<